Regulamin

 

Przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu internetowego www.striga.pl Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  striga.pl

I        Postanowienia ogólne
II       Definicje

III     Rodzaj i zakres usług elektronicznych
IV     Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
V       Warunki zawierania umów sprzedaży
VI      Sposoby płatności
VII    Koszt, termin i sposoby dostawy
VIII   Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych
IX      Gwarancja produktu
X        Tryb postępowania reklamacyjnego
XI      Prawo odstąpienia od umowy
XII    Własność intelektualna
XIII   Ochrona danych osobowych i prywatności
XIV   Postanowienia końcoweI  POSTANOWIENIA OGÓLNE


 1. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem www.striga.pl jest firma prowadząca działalność gospodarczą Dom Handlowy Sumedor Tomasz Suwalski NIP 634-019-12-55  REGON 003540837, adres poczty elektronicznej (e-mail): strigashop@striga.pl
 2. Sklep www.striga.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.striga.pl, zasady ich świadczenia, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.striga, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem
  i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 6. Sklep www.striga.pl prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów wyłącznie za pośrednictwem sieci Internetowej. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad.
 7. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.striga.pl użyte są w celach informacyjnych.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Ustawy
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia18 lipca 2002 r. (DzU z 2002 r. nr 144 poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (DzU z 2014 r. poz. 827 ze zm.), Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (DzU z 1964 r. nr 16 poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 
II  DEFINICJE

 

 1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W niniejszym regulaminie pojęcie DZIEŃ ROBOCZY nie obejmuje sobót roboczych.
 2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.striga.pl umożliwiający utworzenie Konta.
 3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.striga.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
 4. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
  6. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy, w tym informacje
  o złożonych Zamówieniach.
 6. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu.
 7. SKLEP – sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.striga.pl
 8. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – DOM HANDLOWY SUMEDOR Tomasz Suwalski
 9. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 10. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 11. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 12. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
 13. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 14. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie
  i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie.
 15. SIŁA WYŻSZA – zdarzenie zewnętrzne pozostające poza kontrolą Sprzedawcy, którego nie mógł on przewidzieć ani któremu nie mógł zapobiec, a które zakłóca lub uniemożliwia realizację Umowy Sprzedaży.

 

III  RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  a) zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
  b) prowadzenie Konta w Sklepie,
  c) Newsletter,
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.


IV  WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
 3. a) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony.
 4. b) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia
  w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
 5. c) umowa o korzystanie z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
 6. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  a) przeglądarka internetowa Mozilla Firefox co najmniej 16.0, Internet Explorer co najmniej 8.0, Opera Google Chrome
 7. b) optymalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli lub wyższa
 8. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 9. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym,
  w szczególności adresu e-mail, pod którym będzie możliwe przesłanie potwierdzenia Zamówienia.

 
V  WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

 

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych
  w jego opisie.
 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN)
  i zawiera wszystkie składniki. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 3. Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.
 4. Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu, tj. od 08:00 do 18:00. Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz. 15:30, w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.
 5. Do zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami.
 6. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie jednocześnie przyjmując Zamówienie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:
 7. a) potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, w szczególności numeru Zamówienia, nadanego mu przez Sprzedawcę,
 8. b) druk odstąpienia od umowy,
 9. c) link do niniejszego Regulaminu zawierającego pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.
 10. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 7, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 11. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu w formie elektronicznej, dostępnym
  z Konta w zakładce “Historia i szczegóły zamówień”. Podczas wysyłki Produktu, załączana będzie faktura w formie tradycyjnej.
 12. Jeżeli Klient dokonuje zakupu Produktu jako przedsiębiorca, powinien zaznaczyć tę okoliczność
  w Zamówieniu i wskazać wymagane dane podmiotu, na który ma być wystawiona stosowna faktura.
 13. W razie stwierdzenia przez Klienta, w trakcie zamawiania, jakichkolwiek nieprawidłowości w sposobie funkcjonowania mechanizmu składania Zamówienia, w szczególności błędnego obliczania wartości zamawianych Produktów lub kosztów przesyłki, Klient ma prawo zgłosić swoją reklamację w tym zakresie za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres e-mail: strigashop@striga.pl

 

VI  SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  a) płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  b) płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności.
 2. W razie płatności przelewem, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer
 

30 1240 2959 1111 0000 3119 9272


W tytule przelewu należy wpisać “Zamówienie nr  ...... ”. Produkt zostanie wysłany po zaksięgowaniu przelewu.

 1. W razie płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.
 2. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 5 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 4. Klient może dokonać płatności w usłudze „Płatności Shoper” przy pomocy karty płatniczej operatorów:

Visa

Visa Electron

MasterCard

MasterCard Electronic

Maestro

 1. Klient może dokonać płatności za pomocą bezpośredniej płatności bankowej.

Banki dostępne w usłudze “Pay-by link”:

mTransfer – mBank

Inteligo – PKO BP

Bank Pekao

Bank PKO – IKO

Bank PKO- IPKO

Bank Pekao- PeoPay

VOLKSWAGEN BANK – POLSKA

Bank Zachodni WBK

BNP PARIBAS

Pocztowy24

Deutsche Bank

SGB Bank SA

GET IN BANK

Credit Agricole

ING

BNP PARIBAS eBGŻ

Raiffeisen Bank Polska

Eurobank

Millennium BANK

BOŚ Bank

Citi Bank Handlowy

Alior Bank

PBS Bank

NET – Bank Express

Toyota Bank

PLUS Bank

T-Mobile – Usługi bankowe

Płatności BLIK

 


VII  KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

 

 1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
 2. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej, InPost lub innej firmy kurierskiej na wskazany w Formularzu Zamówień adres dostawy. Wysyłka zagraniczna odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 3. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
  a) Czas kompletowania Produktu wynosi od 1. Do 4. Dni Roboczych.
 4. b) Dostawa Produktu w Polsce przez przewoźnika 1. Do 2. dni Roboczych (dostawa następuje wyłącznie w Dni Robocze - z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).
  c) Dostawa Produktu poza granice Polski następuje od 4. do 7. Dni Roboczych (dostawa następuje wyłącznie w Dni Robocze - z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).
 5. Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności przedstawiciela przewoźnika w celu weryfikacji czy nie nastąpiło uszkodzenie Produktu w trakcie dostawy. W razie spostrzeżenia uszkodzenia przesyłki lub Produktu albo niezgodności zawartości przesyłki z fakturą, prosimy o sporządzenie
  z kurierem odpowiedniego protokołu zgodnie z przepisami prawa przewozowego oraz przepisami wykonawczymi.
 6. Gdy dostawa nie może nastąpić w formie wybranej przez Klienta, Sprzedawca informuje Klienta
  o konieczności zmiany formy dostawy niezwłocznie oferując formy zastępcze. W szczególności konieczność zmiany formy dostawy może nastąpić w razie zamówienia Produktów
  z dostawą do Paczkomatu, gdy przesyłka nie mieści się w żadnej skrytce oferowanej przez Paczkomaty.VIII  WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
 2. a) Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym
  i bezterminowym (np. prowadzenie Konta).
 3. b) Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres: strigashop@striga.pl
  c) Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym
  i bezterminowym, w razie gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści
  o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń
  z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
 4. d) Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 5. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

IX  GWARANCJA PRODUKTU

 

 1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję producenta obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Standardowy okres gwarancji dla Produktów wynosi 24 miesiące (chyba że gwarant ustanowił inaczej)
  i jest liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.
 3. Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu.
 4. Gwarancja nie wyłącza uprawnień wynikających z rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu, określone w Kodeksie cywilnym.X  TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 

 1. Reklamacje z tytułu dwuletniej rękojmi:
 2. a) Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu dwuletniej rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (DzU z 1964 r. nr 16 poz. 93 ze zm.)
 3. b) W razie chęci zgłoszenia reklamacji należy skontaktować się z biurem striga.pl
 4. c) Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem strigashop@striga.pl .
 5. d) W powyższych wiadomościach należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości, oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
 6. e) Gdy jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć pod adresem:
  ul. Kościuszki 27, 44-237 Bełk.
 7. f) Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania powyższych wiadomości e-mail. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana pod podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.
 8. g) Nie ustosunkowanie się zgłoszonej reklamacji Klienta będącego Konsumentem w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z uwzględnieniem reklamacji.
 9. h) W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.
 10. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
 11. a) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: strigashop@striga.pl
 12. b) W powyższym zgłoszeniu należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 13. c) Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni otrzymania powyższej wiadomości e-mail.
 14. d) Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana pod adresem e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.XI  PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Z zastrzeżeniem pkt 9 niniejszego rozdziału, Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie
  w terminie 30 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. Wzór odstąpienia od umowy jest do pobrania na końcu Regulaminu. Aby odstąpienie od umowy było skuteczne wystarczy załączyć formularz jako załącznik (skan/zdjęcie) do wiadomości e-mail, w której Klient odstępuje od umowy.
 3. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania
  z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 5. Z zastrzeżeniem pkt 4, pkt 6 oraz pkt 7 niniejszego rozdziału Sprzedawca dokona zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności związanych z Umową Sprzedaży, od której Konsument odstępuje, poprzez przelew bankowy, chyba że Strony zgodzą się na inny sposób zwrotu.
 6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Konsument odstępujący, zgodnie z pkt 1 niniejszego rozdziału, od Umowy Sprzedaży ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
 8. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Termin trzydziestodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy liczy się od dnia, w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.
 10. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w razie niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.
 11. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość może także Produkt zamienić na inny pełnowartościowy. Zasady odstąpienia od umowy opisane w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio.

  

XII  WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.striga.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i są własnością Domu Handlowego Sumedor Tomasz Suwalski. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.striga.pl, bez zgody Usługodawcy.
 2. Z zastrzeżeniem pkt 3 oraz pkt 4 niniejszego rozdziału, jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.striga.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy
  i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 3. Klienci mogą korzystać z utworów oraz baz danych zawartych na stronie internetowej Sklepu jedynie
  w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. O ochronie baz danych.
  W szczególności, poza określonymi w tych przepisach wypadkami, zabronione są dokonywane w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy: reprodukcji, kopiowania, przekazywania, dystrybuowania lub przechowywania części lub całości zawartości strony internetowej www.striga.pl, o ile nie zastrzeżono inaczej w Regulaminie.
 4. Usługodawca upoważnia Klienta do korzystania na podstawie niewyłącznej, nieodpłatnej
  i nieprzenaszalnej licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych do materiałów zawartych
  na stronie internetowej Sklepu jedynie w celu zapoznania się z prezentacją Produktów sprzedawanych przez www.striga.pl oraz w celu zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie Newslettera oraz prowadzenia Konta.XIII  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Sklepu www.striga.pl jest firma Dom Handlowy Sumedor Tomasz Suwalski  NIP: 6340191255  REGON: 003540837, z którą Użytkownicy mogą się kontaktować pod adresem e-mail: strigashop@striga.pl

2.  Administrator danych osobowych Użytkowników sklepu www.striga .pl przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Zgodnie z art. 99 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, rozporządzenie będzie stosowane od dnia 25 maja 2018 r.

 1. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą,
  a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dotyczą;
  b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
  d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane.
  e) chronione przez Administratora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty, oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją.
 2. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, uzyskiwane są podczas zawierania Usługi Elektronicznej na potrzeby:
 3. a) realizacji złożonych zamówień, kontaktu z Klientem oraz innych czynności związanych
  z wykonywaniem Umowy Sprzedaży;
  b) wysyłki zakupionych produktów;
  c) komunikacji z Klientem, a w szczególności odpowiadania na jego zapytania;
  d) księgowe - wystawienia faktur, dowodów zakupu;
  e) reklamacji, wymian produktów, zwrotów.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Sklepu. Do uzyskania dostępu do Produktów oraz złożenia zamówienia w Sklepie niezbędne może się okazać jest podanie następujących danych:
  a) Imię i nazwisko;
  b) Nazwa i dane firmy (dotyczące Klientów niebędących Konsumentami), NIP, adres siedziby; 
  c) Dane adresowe - adres do dostawy (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto);
  d) Adres e-mail;
  e) Numer telefonu.
 5. W związku z czynnościami mającymi na celu realizację Umowy Sprzedaży może okazać się konieczne przekazanie danych osobowych podmiotom:
  a) świadczącym rzecz Sprzedawcy usługi księgowe, prawne, podatkowe - w zakresie, w jakim staną się administratorem danych; 
  b) obsługującym płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą w Sklepie;
  c) prowadzącym działalność pocztową lub kurierską - w związku z wysyłką i dostawą zakupionych Produktów.
 6. Dane osobowe Usługobiorców nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 7. Korzystanie ze Sklepu, zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu, z którymi wiąże się z koniecznością podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje czy chce rozpocząć korzystanie ze Sklepu.
 8. Administrator zapewnia Usługobiorcom prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego.
 9. Realizacja powyższych uprawnień możliwa jest:
  a) przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail pod adresem: strigashop@striga.pl;
  b) samodzielnie przez zakładkę “Moje Konto” (https://striga.pl/moje-konto), w szczególności przez zakładkę “Usuń konto” (“Prawo do bycia zapomnianym”)” w “Moim Koncie”.
 10. Konto jest usuwane trwale wraz ze wszystkimi informacjami jakie były do niego przypisane
 11. Nie ma żadnych przeszkód, by założyć konto ponownie korzystając z tego samego adresu e-mail, uprzednio skasowanego w ramach “Prawa do bycia zapomnianym”, przechodząc cały proces rejestracji od nowa.
 12. Konsekwencją cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (usunięcia konta, skorzystania do “Prawa do bycia zapomnianym”) będzie brak możliwości świadczenia usługi w ramach Sklepu i realizacji zamówień.
 13. Usługobiorca ma w każdej chwili prawo i możliwość wycofania zgody na otrzymywanie Newslettera, gdy uprzednio (np. podczas rejestracji) wyraził zgodę na jego otrzymywanie.
 14. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 9 należy odznaczyć odpowiednie pole w zakładce “Moje Dane Osobowe” w “Moim Koncie”.
 15. Dane osobowe Usługobiorców przetwarzane będą wyłącznie w następujących celach i podstawach prawnych:
 • Związanych z zawarciem i realizacją umowy, a także ich rozliczenia (w tym wystawianie faktur i dokumentów księgowych) oraz rozpatrywania skarg i wniosków oraz udzielania odpowiedzi pytania lub reklamacje Usługobiorców (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b), c) lub f) RODO);
  • Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas wynikających z ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., Dz. U. z 2018 r. poz. 395 ze zm. w szczególności art. 74z (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
  • Zapewnienia obsługi usług płatniczych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  • Ewentualnego ustalenia, dochodzenia, egzekucji roszczeń lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym naszego interesu, a także w celu zapobiegania nadużyciom i oszustwom (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  • Marketingu bezpośredniego naszych usług (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), a w przypadku udzielenia przez Państwa odpowiedniej zgody – także w celu przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
  • Statystycznych oraz dokonywania badań analitycznych, tj. lepszego doboru usług do potrzeb Klientów, zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego, analizy finansowej, będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  • Przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 1. Dane osobowe, będą przechowywane przez okres:
  • Obowiązywania umowy zawartej z nami, a po jej zakończeniu, w związku z ciążącym na nas obowiązkiem prawnym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w tym przechowywania dowodów księgowych);
  • Niezbędny do dochodzenia przez nas roszczeń w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec nas, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 2. Każdy Użytkownik sklepu internetowego ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzy sobie pozostawienia swoich danych osobowych to ma prawo do ich usunięcia lub nie korzystania ze sklepu internetowego.
 3. Przy przetwarzaniu danych osobowych Usługobiorcy przekazujemy je jedynie podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu uczestniczących w wykonywaniu naszych czynności i wspierających w świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. podmiotom świadczącym usługi płatnicze, doradcze, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, firmą informatycznym i hostingowym, którzy będą przetwarzać dane tylko i wyłącznie w określonych przez nas celach. Nie przechowujemy również danych poufnych jak numery Twoich kart kredytowych czy danych dostępu do Twojego konta bankowego.
 4. Zgodnie z postanowieniami RODO Usługobiorca ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w tym profilowania) na potrzeby marketingu bezpośredniego. W tym celu powinien przesłać wiadomość na adres e-mail: strigashop@striga.pl
 5. Usługobiorcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (), gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 6. Nie planujemy przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych (tj. poza EOG).
 7. W oparciu o dane Usługobiorcy, nie będziemy podejmowali wobec Niego zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

XIV  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Sprzedawca nie będzie odpowiedzialny za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy Sprzedaży spowodowane przez okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.
 2. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim. Wybór prawa polskiego nie prowadzi do pozbawienia Konsumenta wyższego poziomu ochrony, niż ten który zapewniałoby mu prawo obowiązujące w jego kraju pochodzenia.
 3. W razie niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem a Konsumentami będą rozstrzygane
  w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, to spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 5 niniejszego rozdziału.
 5. Sądowe rozstrzyganie sporów:
 6. a) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (DzU z 1964 r. nr 43 poz. 296 ze zm.).
 7. b) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 8. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 9. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

REGULAMIN  STRIGA.PL do pobrania /userdata/public/assets//REGULAMIN%20STRIGA.pdf

ROZPORZĄDZENIE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH RODO /userdata/public/assets//Og%C3%B3lne%20rozporz%C4%85dzenie%20o%20ochronie%20danych.pdf

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl